Žák nemá nárok na náhradu výuky z důvodu své nepřítomnosti (nemoc, rodinné důvody, školní výlet, apod.)

Pokud je umožněna prezenční výuka, tak online výuka není možná.

Náhradu hodin a suplování za nepřítomného učitele zajišťuje vedení školy

Úplata za vzdělávání žáků na ZUŠ (školné) není použita na platy učitelů, ale je součástí provozních nákladů školy (nákup učebních pomůcek, opravy, administrativa, apod.). Platy učitelů jsou v plné výši hrazeny ze státního rozpočtu.

Základní umělecká škola se musí řídit zákony, vyhláškami a nařízeními Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žáci jsou na naší škole vyučováni podle školního vzdělávacího programu, vytvořeném na základě rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání v daném studijním zaměření. Tudíž výuka na naší škole není „kroužek“.

Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a školského zákona, ZUŠ zahájí přechod na vzdělávání distančním způsobem a informuje o tom zákonné zástupce žáků. Vzdělávání distančním způsobem je pro žáky dobrovolné.

 Nastat mohou následující situace:

  • žák nabídky distančního způsobu vzdělávání využije,
  • zákonný zástupce žáka omluví, žák nabídky distanční výuky nevyužije, zůstává nadále žákem školy a úplata za vzdělávání se nevrací,
  • zákonný zástupce nereaguje, se školou nekomunikuje, žák zůstává nadále žákem školy a úplata za vzdělávání se nevrací,
  • zákonný zástupce informuje školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září následujícího roku opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky č. 70/2019 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky č. 70/2019 Sb. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák v takovém případě není hodnocen na vysvědčení.

Z vyhlášky č. 70/2019 Sb. o základním uměleckém vzdělávání:

  • 7 Ukončení vzdělávání

(2) Žák přestává být žákem školy:
d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu ani ve lhůtě stanovené ředitelem školy podle § 8 odst. 5.

Zdroj: metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 23. září 2020 určený školám, na které se vztahuje povinnost distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v § 184 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)Vyhláška č. 70/2019 Sb. o základním uměleckém vzdělávání

Poznámka: Vyhláška č. 423/2020 Sb. ze dne 16. října 2020 s účinností od 23. října 2020 mění ve Článku IV vyhlášku o základním uměleckém vzdělávání. V § 8 odst. 3 vyhlášky č. 70/2019 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, se za větu první vkládá věta „Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací“.

Petr Šotta, ředitel ZUŠ Slatiňany